Speakers

Sara Al Balushi, Bpharm, MSc

Senior Pharmacist, Heart Hospital-HMC.